کنترل فرآیند مهندسی شیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 280,000 تومان
انواع دانلودها کنترل فرآیند پارت اول ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی کنترل فرآیند پارت دوم ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی…
1
از 280,000 تومان

مکانیک سیالات مهندسی شیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 270,000 تومان
انواع دانلودها مکانیک سیالات پارت اول مکانیک سیالات پارت دوم مکانیک سیالات پارت سوم مکانیک سیالات پارت چهارم مکانیک سیالات…
1
از 270,000 تومان

مدلسازی مهندسی شیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 235,000 تومان
انواع دانلودها مدلسازی پارت اول ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی مدلسازی پارت دوم ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی مدلسازی پارت…
1
از 235,000 تومان

محاسبات عددی مهندسی شیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 230,000 تومان
انواع دانلودها محاسبات عددی پارت اول ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی محاسبات عددی پارت دوم ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی…
0
از 230,000 تومان

معادلات دیفرانسیل مهندسی شیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 190,000 تومان
انواع دانلودها معادلات دیفرانسیل پاره ای پارت اول ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی معادلات دیفرانسیل پاره ای پارت دوم ویدئو…
0
از 190,000 تومان

انتقال جرم مهندسی شیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 260,000 تومان
انواع دانلودها انتقال جرم پارت اول ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی انتقال جرم پارت دوم ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی…
0
از 260,000 تومان

انتقال حرارت مهندسی شیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 260,000 تومان
انواع دانلودها انتقال حرارت پارت اول ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی انتقال حرارت پارت دوم ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی…
1
از 260,000 تومان

معادلات مهندسی شیمی

بدون امتیاز 0 رای
از 190,000 تومان
انواع دانلودها معادلات عددی پارت اول ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی معادلات عددی پارت دوم ویدئو کنکور مهندسی شیمی خصوصی…
0
از 190,000 تومان